Spring naar inhoud

Bijlagen

Bijlage 1: Winst- en verliesrekening categoraal

(bedragen x € 1.000) 2021 2020
     
Bedrijfsopbrengsten    
Huuropbrengsten 30.053 29.809
Opbrengsten servicecontracten 669 638
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.154 1.074
Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.727 1.407
Overige bedrijfsopbrengsten 86 102
Totaal bedrijfsopbrengsten 34.689 33.030
     
Bedrijfslasten    
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 227 229
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 14.165 8.718
Lonen en salarissen 2.962 2.825
Sociale lasten 560 481
Pensioenlasten 381 478
Onderhoudslasten 7.596 6.369
Leefbaarheid 40 34
Lasten servicecontracten 571 546
Overige bedrijfslasten 7.069 4.789
Verhuurderheffing 3.937 3.559
Sectorspecifieke heffingen 86 25
Totaal bedrijfslasten 37.594 28.053
     
Bedrijfsresultaat -2.905 4.977
     
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 81.121 45.273
     
Financiële baten en lasten    
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 256 160
Rentelasten en soortgelijke kosten -3.315 -3.331
Totaal financiële baten en lasten -3.059 -3.171
     
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 75.157 47.079
     
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.364 -3.119
     
Resultaat na belastingen 73.793 43.960

Bijlage 2: Kengetallen over de afgelopen twee jaren

  2021 2020
Gegevens woningbezit    
Aantal verhuureenheden (VHE) in exploitatie:    
- Woningen en woongebouwen 4.627 4.673
- Zorg intramuraal 100 100
- Gemeenschappelijke ruimtes 10 10
- Garages 30 39
- Parkeerplaatsen 61 61
- Bedrijfspanden (excl. kantoorpanden) 25 25
Totaal 4.853 4.908
     
Gemiddelde grondslag onroerend zaakbelasting per woning (x € 1,000)  169   152 
     
Mutaties in het woningbezit    
- Gekocht / overheveling voorraad koopwoningen 0 1
- Verkocht -21 -17
- Gesloopte woningen / samenvoeging onzelfstandige woonruimten -30 -24
- Gereedgekomen nieuwbouw huurwoningen 24 0
- Mutatie in voorraad t.b.v. verkoop -5 3
- Overhevelen naar MVA IO t.b.v. sloop -14 0
Totaal mutaties woningen -46 -37
     
Mutaties in het overig bezit    
- Parkeerplaatsen / Garages (verkocht) -9 0
- Gemeenschappelijke ruimtes (hertelling) 0 0
- Hertelling i.v.m. verschillen huur- en activa administratie 0 -1
- Mutaties bedrijfspanden 0 0
- Gereedgekomen nieuwbouw voor verkoop 0 0
- Voorraad koopwoningen 0 0
Totaal mutaties overig bezit -9 -1
Totaal mutaties in het boekjaar -55 -38
     
Verhuur en incasso    
-Gemiddelde netto huurprijs per maand per woning € 530 € 528
-Gemiddeld aantal punten woningwaarderingssysteem 164 164
-Goedkope woningen 750 670
-Betaalbare woningen 1-2 persoons huishouden 3.573 3.450
-Betaalbare woningen 3+ huishouden 186 321
-Dure woningen tot huurtoeslaggrens 115 194
-Dure woningen boven huurtoeslaggrens 24 40
-Huurachterstand huidige huurders in % van de bruto huur 0,42% 0,48%
-Huurderving in % van de bruto huur 2,37% 1,94%
     
Kwaliteit    
-Aantal reparatieverzoeken per woning 1,08 0,86
-Aantal verbeterde woningen 403 261
-Investering per verbeterde woning € 9.125 € 6.808
-Kosten niet-planmatig onderhoud per woning € 725 € 726
-Kosten planmatig onderhoud per woning € 132 € 776
-Uitgaven verbeter investeringen per woning € 791 € 380
-Totaal kosten onderhoud per woning € 2.549 € 1.882

Bijlage 3: Winst- en verliesrekening naar DAEB en Niet-DAEB

(bedragen x € 1.000)   2021   2020
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille        
Huuropbrengsten 29.883 170 29.615 193
Opbrengsten servicecontracten 667 2 635 3
Lasten servicecontracten -561 -9 -537 -9
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.688 -10 -1.570 -10
Lasten onderhoudsactiviteiten -8.775 -25 -7.800 -13
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.968 -9 -5.724 -12
  13.558 119 14.619 152
         
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling        
Omzet vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
  0 0 0 0
         
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille        
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.507 288 2.623 516
Toegerekende organisatiekosten -77 0 -79 -1
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.441 -200 -1.682 -383
  1.989 88 862 132
         
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille        
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille/afwaardering vastgoed -14.165 0 -8.718 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 81.092 29 45.228 45
  66.927 29 36.510 45
         
Overige organisatiekosten -3.882 -32 -1.529 -19
         
Leefbaarheid -577 -3 -518 -3
         
Saldo financiële baten en lasten        
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 256 0 160 0
Rentelasten en soortgelijke kosten -3.315 0 -3.309 -22
  -3.059 0 -3.149 -22
         
Resultaat voor belastingen 74.956 201 46.794 285
         
Belastingen -1.364 0 -3.099 -20
         
Resultaat na belastingen 73.592 201 43.695 265

Bijlage 4: Kasstroomoverzicht naar DAEB en Niet-DAEB

(directe methode: x € 1.000)     2021     2020
  DAEB Niet-DAEB Totaal DAEB Niet-DAEB Totaal
Operationele activiteiten            
Huren 29.847 171 30.018 29.621 196 29.817
Vergoedingen 627 2 629 639 3 642
Overige bedrijfsontvangsten 111 0 111 83 0 83
Renteontvangsten 0 0 0 9 0 9
Saldo ingaande kasstromen 30.585 173 30.758 30.352 199 30.551
             
Personeelsuitgaven -3.999 0 -3.999 -4.023 0 -4.023
Onderhoudsuitgaven -6.908 -18 -6.926 -6.291 -23 -6.314
Overige bedrijfsuitgaven -4.930 -8 -4.938 -5.154 -12 -5.166
Rente uitgaven -3.507 0 -3.507 -3.900 0 -3.900
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -85 0 -85 -25 0 -25
Verhuurderheffing -3.937 0 -3.937 -3.559 0 -3.559
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -47 0 -47 -37 0 -37
Vennootschapsbelasting -3.684 0 -3.684 -3.409 0 -3.409
Saldo uitgaande kasstromen -27.097 -26 -27.123 -26.398 -35 -26.433
             
Kasstroom uit operationele activiteiten 3.488 147 3.635 3.954 164 4.118
             
(Des)Investeringsactiviteiten            
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 4.495 303 4.798 2.638 520 3.158
Verkoopontvangsten grond 23 63 86 0 0 0
Tussentelling ingaande kasstromen MVA 4.518 366 4.884 2.638 520 3.158
             
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -9.851 0 -9.851 -1.850 0 -1.850
Woningverbetering huur, woon- en niet woongelegenheden -2.448 0 -2.448 -3.145 0 -3.145
Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden -142 0 -142 -240 0 -240
Aankoop grond -1.772 0 -1.772 -743 0 -743
Investeringen overig -208 0 -208 -155 0 -155
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA -14.421 0 -14.421 -6.133 0 -6.133
             
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -9.903 366 -9.537 -3.495 520 -2.975
             
Financieringsactiviteiten            
Nieuwe door WSW geborgde leningen 6.476 0 6.476 5.000 0 5.000
Tussentelling ingaande kasstromen 6.476 0 6.476 5.000 0 5.000
             
Aflossing door WSW geborgde leningen -662 0 -662 -7.629 0 -7.629
Tussenteling uitgaande kasstromen -662 0 -662 -7.629 0 -7.629
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.814 0 5.814 -2.629 0 -2.629
             
Mutatie liquide middelen -601 513 -88 -2.170 684 -1.486